VÄLKOMMEN TILL

NRH Trauma Riks

NACK-, RYGG- & HJÄRNSKADADES RÄTT!

Vänligen, ge en gåva till förmån för Nack-, Rygg- och Hjärnskadades möjlighet till adekvat utredning och behandling.
Vänligen gör din insättning på NRH Fonden – Nack-, Rygg- och Hjärnskadefonden via
Pg: 900 532-3 | Bg: 900-5323 | Swish: 900 53 23
För mer information om NRH Fonden klicka här>>
QR-kod 1239005323

QR-kod: 9005323

Se bild, klicka här

Välkommen till

NRH Trauma Riks –

Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt till utredning och diagnos efter trauma

NRH stödjer forskning, utbildning och spridning av kunskap om skador som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud. Skador som alltför ofta medför bestående och invalidiserande besvär.

NRH verkar för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om behovet av förbättrad diagnostik och mer jämställd vård för de som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada. Principen om alla människors lika värde och rätt till vård skall gälla.

NRH-s folder, svensk version klicka här>>
NRH-s folder, engelsk version klicka här>>

NRH-s informationsfolder (dragspelsvikt, med första sida ”Insättning på NRH Fonden – Nack-, Rygg- och Hjärnskadefonden via, Pg: 900 532-3, Bg: 900-5323, Swish: 900 5323″) sammanfattas vårt syfte och vår målsättning.

Vi är tacksamma om du vill hjälpa till med kunskapsspridning! Ladda gärna ner informationsfoldern i pdf och skriv ut exemplar för att ta med vid nästa läkarbesök alt. andra behandlingar.

OBS! Informationstexten i foldern är skriven av: Dr Bo C. Bertilson, dr Gunilla Bring, dr Olle Bunketorp. Bild: Ron Tribell/Axis Arts. Formgivning: NRH Trauma Riks

Aktuellt

NRH Trauma enkätundersökning

Syftet med enkätundersökningen är att kunna ge politiker och beslutsfattare underlag om vad som kan behövas för att ge adekvat vård till personer som råkat ut för nack-rygg och eller hjärnskada vill vi be dig besvara följande frågor.

Fråga 1. Ditt hälsotillstånd?

Värsta tänkbara Bästa tänkbara

Fråga 2. Bemötande i vården?

Värsta tänkbara Bästa tänkbara

Fråga 3. Har du förslag till förbättringar i vård och utbildning i vården gällande nack- och ryggskador?

Enkätsvar på fråga 1 och 2 i procent

Publicerad i Altinget 4 juni 2020:

DEBATT: NRH: Skadade drabbas ytterligare av vilseledande psykiska diagnoser

En psykisk diagnos ska inte användas för besvär efter en skada, ändå gör man det på grund av brist på resurser. Det riskerar leda till ökat lidande för de drabbade och i värsta fall till självmord, skriver styrelsen för NRH trauma riks.

Två relevanta frågor

Två frågor som doktor Ulla Bergholm tog upp i Läkartidningen år 2005 är fortsatt lika aktuella:

“Kan psykiska problem skada ledbanden?”

“Tänk om våldet mot kroppens svaga punkt i övre nackleden bryter av den, och kraften i slaget mot huvudet i själva verket ger upphov till sådana kroniska hjärnskador som beskrivs vid proffsboxning?”

Vi i NRH trauma riks förväntar oss att de ansvariga tar de här uppenbara problemen på allvar och ger vården resurser till att ge rätt individuell diagnos som har möjlighet att leda till behandling som hjälper.

LÄS MER:

Publicerad i Dala-Demokraten 5 juni 2020:

Debatt: Annan orsak än psykisk skall ha uteslutits
En psykisk diagnos skall inte användas för besvär efter en skada, ändå gör man det.
Det händer bland annat på grund av brist på resurser, som tid att undersöka noggrant. På så vis ökar risken för att drabbade drabbas hårdare med fel diagnos och det i sin tur, riskerar att leda till ökat lidande och i värsta fall till självmord.
Kunskapen måste öka om kriterierna för psykisk diagnos (F-diagnos), och vad en sådan felaktig diagnos kan innebära. Annan orsak än psykisk skall ha uteslutits.
Diagnosen kan komma att följa den skadade under många år med risk för upprepade missbedömningar
För detta krävs kunskap om hur symtomutvecklingen kan vara efter en viss typ av skada och att det görs en adekvat medicinsk utredning baserad på sådan kunskap. Diagnosen kan komma att följa den skadade under många år med risk för upprepade missbedömningar.
En psykisk diagnos skall inte användas för besvär efter en skada, om det inte finns välgrundade skäl för detta, särskilt om den somatiska utredningen är ofullständig. I sådana fall bör en R-diagnos användas (ICD 10, kapitel XVIII).

LÄS MER:

Publicerad i Altinget 28 november 2019:

DEBATT: Personskadeföreningen: SKL besvarar inte våra frågor
SLUTREPLIK. Det borde naturligtvis vara staten som ansvarar för utvecklingen inom kunskapsstyrningssystemet, genom en myndighet, skriver Personskadeföreningen NRH:s styrelse.

Statens ansvar

Tänk er att den nuvarande modellen inom hälso- och sjukvården skulle gälla inom handeln. I så fall skulle organisationen Svensk handel själva ansvara för vad som ska gälla för deras kunders konsumentskydd. Ett annat exempel är att organisationen Gröna arbetsgivare skulle diktera villkoren för all naturvård inom skogsnäringen.

Dessa andra branscher är så klart tydligt reglerade och kontrollerade genom nationell lagstiftning som kontrolleras av myndigheter. Varför görs avsteg inom hälso- och sjukvård?

LÄS MER:

Publicerad i Altinget 7 november 2019:

DEBATT. Det är anmärkningsvärt att arbetet med Nationella programområden hamnat under SKL. Ansvaret för utvecklingsarbetet borde hamnat hos en myndighet, skriver Personskadeföreningen NRH:s styrelse.
Det pågår ett nationellt arbete för hur vården kan bli mer kunskapsstyrd och likvärdig över landet.
Det är anmärkningsvärt att arbetet med Nationella programområden hamnat under Sveriges kommuner och landsting (SKL), där man hellre väljer att involvera utvalda individer i utvecklingsarbetet av vården, än civilsamhällets organisationer.
Med tanke på den breda symtomutvecklingen som kan ske successivt kan patientgruppen nack-, rygg- och hjärnskadade komma att tillhöra 20 av de nu 23 framtagna nationella programområdena med ett fördelat värdskap på sex regioner och SKL. Hur ska någonsin en generell översyn av utrednings- och vårdbehovet för nack-, rygg- och hjärnskadades patientgrupp kunna tillskapas?

LÄS MER:

Pressmeddelande 31 januari 2019:

Personskadeföreningen NRH skriver öppet brev till socialminister och socialförsäkringsminister med krav på ansvarstagande.Personskadeföreningen NRH har sedan flera år försökt uppmärksamma regering och riksdag på svårigheter för den patientgrupp som efter trauma mot nacke-rygg och/eller skalle inte förbättras av de diagnos- och behandlingsmetoder som erbjuds inom svensk sjukvård. Många ser ingen annan utväg än att söka utredning och eventuell kirurgisk åtgärd utomlands, ofta till kostnader på 700 tkr – 1 500 tkr. NRH kräver nu att regering och riksdag tar sitt ansvar och snarast tillsätter en oberoende utredning som får i uppdrag att göra en övergripande kartläggning av den situation som är vår vardag och verklighet. En situation där många svårt skadade tvingas bli vårdflyktingar. Ingen myndighet har idag ansvar för kontroll och statistik över hur många patienter vi faktiskt är, hur vi mår och effekten av den vård som erbjuds i Sverige.

LÄS MER:

Publicerad i Altinget 23 maj 2018:

DEBATT. Patienter med besvär efter nacktrauma tvingas fly Sverige
Kunskapsbrist och ovilja hos vården i Sverige gör att personer med nacktrauman är överrepresenterade bland vårdflyktingar. Det skriver Personskadeföreningen NRH som vill se ett kunskapscenter och ett nationellt kvalitetsregister.
De svenska vårdflyktingarna blir allt fler, men långt ifrån alla har ekonomisk möjlighet att söka hjälp utomlands när de lämnas utan utredning och vård i Sverige. En patientgrupp som drabbas mycket hårt är de som lider av invalidiserande besvär efter nack- och/eller skalltrauma. Kunskaperna om dessa patienter är låg i Sverige, och svensk sjukvård räcker inte till för att förbättra deras liv. Detta är något som även Socialstyrelsen noterar i sin granskning, ”Vården vid trafikskador med långvariga smärttillstånd” i december år 2017.
Debattartikeln är skriven bland annat mot bakgrunden av interpellationen Möjligheterna att få utlandsvård 2017/18:545 av Per-Ingvar Johnsson (C) som besvaras av socialminister Annika Strandhäll (S) den 25 maj 2018.

LÄS MER:

2017-04-16, NRH-s Vetenskapsråds brev till Socialstyrelsen angående regeringsuppdraget 2016. Bilagor 6:

Socialstyrelsens uppdrag att analysera vården och vårdutfallet för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd (Regeringsbeslut III:3, 2016-05-19, S2016/03609/FS).
NRH-s Vetenskapsråd består av följande experter:
Bo C Bertilson, Leg läk, Med Dr, specialist i allmänmedicin.
Gunilla Bring, Leg läk, Med Dr, specialist i rättsmedicin.
Olle Bunketorp, Leg läk, Med Dr, överläkare i ortopedi, docent i trafikmedicin.
Malin Lindh, Leg läk, Med Dr, överläkare och docent i rehabiliteringsmedicin.

Ett stort och varmt tack till dem! Deras arbete för skadades rätt till utredning och diagnos inger hopp om en bättre framtid!
Brevet till Socialstyrelsen har även undertecknats av:

LÄS MER:

2019-01-30, NRH-s Öppna brev till socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

Vem bär ansvar för att skadade människor tvingas bli vårdflyktingar?
Personskadeföreningen NRH, – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma, har sedan flera år försökt uppmärksamma regering och riksdag om svårigheterna för den patientgrupp vi företräder. NRH kräver nu att ni tar ert ansvar och snarast tillsätter en oberoende utredning, som får uppdrag att göra en övergripande kartläggning av den situation som är vår vardag och verklighet, en situation där många svårt skadade tvingas söka vård utomlands. Ingen myndighet har idag ansvar för kontroll och statistik över hur många patienter vi faktiskt är.
Med vänliga hälsningar
Personskadeföreningen NRH – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma
och NRH-s Vetenskapsråd

LÄS MER: