VÄLKOMMEN TILL

NRH Trauma Riks

NACK-, RYGG- & HJÄRNSKADADES RÄTT!

Vänligen, ge en gåva till förmån för Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt.
Vänligen gör din insättning på NRH Trauma Riks 90-konto via
Pg: 900 532-3 | Bg: 900-5323 | Swish: 900 53 23
För mer information om NRH Trauma Riks 90-konto klicka här>>
QR-kod 1239005323

QR-kod: 9005323

Se bild, klicka här

Välkommen till

NRH Trauma Riks –

Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt

NRH stödjer forskning, utbildning och spridning av kunskap om skador som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud. Skador som alltför ofta medför bestående och invalidiserande besvär.

NRH verkar för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om behovet av förbättrad diagnostik och mer jämställd vård för de som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada. Principen om alla människors lika värde och rätt till vård skall gälla.

NRH-s folder, svensk version klicka här>>
NRH-s folder, engelsk version klicka här>>

NRH-s informationsfolder (dragspelsvikt, med första sida ”Insättning på NRH Trauma Riks 90-konto via, Pg: 900 532-3, Bg: 900-5323, Swish: 900 5323″) sammanfattas vårt syfte och vår målsättning.

Vi är tacksamma om du vill hjälpa till med kunskapsspridning! Ladda gärna ner informationsfoldern i pdf och skriv ut exemplar för att ta med vid nästa läkarbesök alt. andra behandlingar.

OBS! Informationstexten i foldern är skriven av: Dr Bo C. Bertilson, dr Gunilla Bring, dr Olle Bunketorp. Bild: Ron Tribell/Axis Arts. Formgivning: NRH Trauma Riks

Aktuellt

NRH Trauma enkätundersökning

Syftet med enkätundersökningen är att kunna ge politiker och beslutsfattare underlag om vad som kan behövas för att ge adekvat vård till personer som råkat ut för nack-rygg och eller hjärnskada vill vi be dig besvara följande frågor.

Fråga 1. Ditt hälsotillstånd?

Värsta tänkbara Bästa tänkbara

Fråga 2. Bemötande i vården?

Värsta tänkbara Bästa tänkbara

Fråga 3. Har du förslag till förbättringar i vård och utbildning i vården gällande nack- och ryggskador?

Enkätsvar på fråga 1 och 2 i procent

2021-06-10, Öppet brev till Stefan Löfven, Statsminister, Hans Dahlgren, EU-minister, Magdalena Andersson, Finansminister, Åsa Lindhagen, Finansmarknadsminister och biträdande finansminister, Lena Micko, Civilminister, Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister, Mikael Damberg, Inrikesminister, Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister, Lena Hallengren, Socialminister och Tomas Eneroth, Infrastrukturminister.

Inledning: ”Staten urholkar medvetet de offentliga försäkringarna på arbetsgivarnas och arbetstagarnas bekostnad
Staten har tidigare såsom välfärdsskapare tagit särskilt ansvar för de grupper som inte naturligt inordnas i olika starka särintressen och därför har svårt att föra sin egen talan. Men eftersom Staten under de senaste decennierna på ett allt mer tydligt sätt avsagt sig ansvaret för de grupper som står vid sidan av, och dessutom odlar en chimär av att välfärds- och försäkringssystemen fungerar bra när Statens företrädare talar till de större grupperna och invånarna i allmänhet, så bidrar de till att skuldbelägga de försäkrade.”
2021-06-10, Staten urholkar medvetet de offentliga försäkringarna, NRH Trauma Riks:

LÄS MER:

2020-11-20, NRH-s svar till Lena Hallengren, Socialminister, Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister och Tomas Eneroth, Infrastrukturminister.

Inledning: ”Hej, Tack för svar! Vår förening har god kunskap gällande SKR och SoS pågående gemensamma arbetet med NPO och om SoS pågående arbete gällande uppdateringar av Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar, Del 1, slutversion. Uppdatering av resterande diagnoser inom rörelseorganens sjukdomar, Del 2, påbörjas 2021. Vi har haft möte med SoS och kan konstatera att patientgruppen vi företräder exkluderas i SoS uppdateringsarbete under Del 1. Vår förhoppning är att inkluderas i det fortsatta uppdateringsarbetet i Del 2. Anmärkningsvärt att SoS i sitt arbete inte utgår från de med störst behov av hälso- och sjukvård. Vi planerar att kontakta SBU gällande Vetenskapliga kunskapsluckor – otillräckligt utvärderade åtgärder och metoder.”
2020-10-20 NRH-s svar Socialdepartementets brevsvar 2020-10-14:

LÄS MER:

2020-11-14, Svar från Socialdepartementet.

Inledning: ”Hej, Tack för ert brev till regeringen angående nack-, rygg- och hjärnskadade och behovet av insatser på detta område.

Jag har blivit ombedd att svara och är ledsen att svaret har dröjt, vilket beror på att vi har ett stort antal brev att besvara just nu.

Tack också för er förfrågan om möte ställd till statsrådet Lena Hallengren.

Lena har tyvärr inte möjlighet till ett möte.” [NRH begärde inte audiens i brev daterat 2020-08-30 och brev daterat 2019-01-30

www.nrhtrauma.se/start/aktuellt.

Onsdagen den 16 september ringde NRH till Lena Hallengrens assistent Sari Båging för att begära audiens.

2020-10-14 Brevsvar ons 13.51, Eleonor Johansson, Brevhandläggare, Socialdepartementet.

LÄS MER:

2020-08-30, NRH-s uppföljande brev till Lena Hallengren, Socialminister, Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister och Tomas Eneroth, Infrastrukturminister.

Inledning: ”Ytterligare ett exempel på svårt drabbad patient som inte fått/får adekvat vård, vilket föranleder vårt upprepade krav på er folkvalda som har mandat att genomföra förbättringar, att skyndsamt agera NRH Trauma Riks (tidigare Personskadeföreningen NRH) skrev det öppna brevet Vem bär ansvar för att skadade människor tvingas bli vårdflyktingar? till Socialminister och Socialförsäkringsminister med krav på ansvarstagande 2019-01-30, tyvärr har inget svar erhållits.
NRH har sedan flera år försökt uppmärksamma regering, riksdag och myndigheter på svårigheter för den patientgrupp som efter trauma mot nacke-rygg och/eller hjärna inte förbättras av de diagnos- och behandlingsmetoder som erbjuds inom svensk hälso- och sjukvård idag. Den aktiva ignoransen för denna patientgrupp är svår att förstå, då det ofta talas om vikten av en jämlik och jämställd vård.”
2020-08-30 NRH Trauma Riks brev till Social- och Infrastrukturdepartementet:

LÄS MER:

Publicerad i Dala-Demokraten 5 juni 2020:

Debatt: Annan orsak än psykisk skall ha uteslutits
En psykisk diagnos skall inte användas för besvär efter en skada, ändå gör man det.
Det händer bland annat på grund av brist på resurser, som tid att undersöka noggrant.

På så vis ökar risken för att drabbade drabbas hårdare med fel diagnos och det i sin tur, riskerar att leda till ökat lidande och i värsta fall till självmord.
Kunskapen måste öka om kriterierna för psykisk diagnos (F-diagnos), och vad en sådan felaktig diagnos kan innebära. Annan orsak än psykisk skall ha uteslutits.

Diagnosen kan komma att följa den skadade under många år med risk för upprepade missbedömningar

För detta krävs kunskap om hur symtomutvecklingen kan vara efter en viss typ av skada och att det görs en adekvat medicinsk utredning baserad på sådan kunskap. Diagnosen kan komma att följa den skadade under många år med risk för upprepade missbedömningar.
En psykisk diagnos skall inte användas för besvär efter en skada, om det inte finns välgrundade skäl för detta, särskilt om den somatiska utredningen är ofullständig. I sådana fall bör en R-diagnos användas (ICD 10, kapitel XVIII).

LÄS MER:

Publicerad i Altinget 4 juni 2020:

DEBATT: NRH: Skadade drabbas ytterligare av vilseledande psykiska diagnoser

En psykisk diagnos ska inte användas för besvär efter en skada, ändå gör man det på grund av brist på resurser.

Det riskerar leda till ökat lidande för de drabbade och i värsta fall till självmord, skriver styrelsen för NRH trauma riks.

Två relevanta frågor

Två frågor som doktor Ulla Bergholm tog upp i Läkartidningen år 2005 är fortsatt lika aktuella:

“Kan psykiska problem skada ledbanden?”

“Tänk om våldet mot kroppens svaga punkt i övre nackleden bryter av den, och kraften i slaget mot huvudet i själva verket ger upphov till sådana kroniska hjärnskador som beskrivs vid proffsboxning?”

Vi i NRH trauma riks förväntar oss att de ansvariga tar de här uppenbara problemen på allvar och ger vården resurser till att ge rätt individuell diagnos som har möjlighet att leda till behandling som hjälper.

LÄS MER: